Häktningen av Assange

november 18, 2010

SvD länkar i sin artikel om häktningen av Assange till två intressanta och läsvärda texter skrivna av dennes brittiske advokat respektive svenska advokat. När man hör om historien undrar man ju hur det kan vara möjligt efter åklagarmyndighetens tidigare fadäs. Så för att besvara frågan om det verkligen är möjligt för åklagaren att bete sig så här så tänkte jag återge litet av de källor som refereras till i de där twitterinläggen. Först och främst har vi rättegångsbalken 23:18 som säger att:

Då förundersökningen kommit så långt att någon skäligen misstänks för brottet, skall han, då han hörs, underrättas om misstanken. Den misstänkte och hans försvarare har rätt att fortlöpande, i den mån det kan ske utan men för utredningen, ta del av vad som har förekommit vid undersökningen. De har vidare rätt att ange den utredning de anser önskvärd och i övrigt anföra vad de anser nödvändigt. Underrättelse härom skall lämnas eller sändas till den misstänkte och hans försvarare, varvid skäligt rådrum skall beredas dem. Åtal får inte beslutas, innan detta har skett.
På begäran av den misstänkte eller hans försvarare skall förhör eller annan utredning äga rum, om detta kan antas vara av betydelse för undersökningen. Om en sådan begäran avslås, skall skälen för detta anges.
Innan åklagaren beslutar i fråga om åtal, får han hålla ett särskilt sammanträde med den misstänkte eller hans försvarare, om detta kan antas vara till fördel för åtalsbeslutet eller för sakens fortsatta handläggning i övrigt

Enligt Hurtig har han upprepade gånger begärt att Assange ska höras så att de ska kunna få reda på vad anklagelserna handlar om. Detta nekades under flera veckors tid. Han har även skickat in en formell begäran den 14 september som inte fått något formellt svar, vilket Hurtig bedömer vara i strid med ovanstående paragraf. Han frågade skriftligt om Assange var fri att lämna landet och fick via ett telefonsamtal svaret att han var det. Vid senare tillfälle har han varit i kontakt med åklagaren och försökt hitta datum då Assange skulle kunna åka till Sverige, men detta nekades för att en polis vid ett tillfälle var sjuk och för att åklagaren vid ett annat tillfälle inte kunde. Assange har också föreslagit att han hörs över telefon, vilket också det nekats.

Hurtig hänvisar sedan till det prejudicerande rättsfallet NJA 2007 s. 337. I det fallet beslutade högsta domstolen att en man från Dubai som var misstänkt för grovt skattebrott i Sverige (17 oskattade miljoner efter en Ericsson-affär) inte skulle häktas i sin frånvaro. Så här skrev HD:

I målet har inte förebragts tillräckligt underlag för slutsatsen att förhöret av utredningstekniska eller andra skäl inte skulle kunna genomföras per telefon eller genom skriftväxling. Om detta kan ske skulle det stå i god överensstämmelse med principen att ingen i onödan bör drabbas av kostnader eller olägenheter på grund av förundersökningen (23 kap. 4 § första stycket RB). Under dessa omständigheter får det anses oproportionerligt att i nuvarande läge besluta om häktning av L.O.K. En motsatt bedömning kan emellertid komma att framstå som befogad för det fall åklagaren söker föranstalta om telefonförhör eller ställa frågor skriftligen till L.O.K. och detta visar sig inte kunna ge tillräckligt underlag för förundersökningens slutförande.

Då ska man dessutom ha i åtanke att mannen från Dubai hade förklarat att han inte hade några planer på att resa till Sverige medan Assange i varje fall i ett tidigare skede klargjorde att han hade sådana planer.

Den brittiske advokaten Mark Stephens säger att under hela tiden har inte svenska myndigheter inkommit med ett enda skriftligt dokument om anklagelserna, vilket både han och Hurtig menar är ett brott mot Europakonventionens artikel 6:3 som bland annat säger att ”Everyone charged with a criminal offence has the following minimum rights: a) to be informed promptly, in a language which he understands and in detail, of the nature and cause of the accusation against him”.

Vi känner förstås inte till alla detaljer ännu, men visst känns hela hanteringen märklig. Läs gärna advokaternas texter. De ger mer information än de flesta nyhetsartiklar. Andra bloggar om häktningen: HAX, Tianmi, Björn Nilsson.

Edit: NY Times skriver att ”In a statement issued before the court ruling on Thursday, Ms. Ny, the prosecutor, said her office had been “unable to interrogate” Mr. Assange since the accusations became public”. Det är svårt att få ihop det med advokat Hurtigs beskrivning av händelseförloppet.