Media beskriver inte TPB-domens konsekvenser för vanliga människor

februari 22, 2012

Jag tror inte att jag någonstans sett någon journalist dra slutsatser om vad TPB-domen betyder för vanliga illegalt fildelande Svenssons. Det är förvånande. I synnerhet som det säkert skulle finnas ett allmänintresse av en sådan analys. Av någon anledning har nästan alla snöat in på den straffrättsliga delen.

Låt oss ta ett hypotetiskt fall med någon i en barnfamilj som har sin dator igång och seedar ett 13-tal spel och filmer under ett års tid. Under antagande att dessa filmer och spel är jämförbara med dem som förekom i TPB-målet skulle fildelaren, om rättighetsinnehavaren ställer sådana anspråk, vara skyldig att behöva betala åtminstone 27,5 miljoner kronor i skälig ersättning för utnyttjandet. Det kan tilläggas att möjligheten till jämkning, dvs. sänkning av beloppet, tillämpas mycket restriktivt när ett brott begås uppsåtligen. Om en tiondel av den knappa miljon svenskar som enligt en undersökning från 2010 varje månad fildelade film seedar verk på detta sätt, innebär det att den ersättning som rättighetsinnehavare är berättigade till uppgår till runt 7000 miljarder kronor per år.

För den som fildelar verk som är jämförbara med de 33 verken i TPB-domen så gäller att skälig ersättning för otillåtet tillgängliggörande för allmänheten av en film eller ett spel ligger på i genomsnitt 2,1 miljoner kr per år. Motsvarande för en låt är 150 000 kr. Märk väl att jag då inte räknat med det skadestånd som upphovsrättslagens 54 §:s andra och tredje stycke kan ge rätt till.

Nu kanske någon invänder att domen mot männen bakom TPB inte är jämförbar eftersom de drev en stor och populär sajt, gjorde sig skyldiga till medhjälp till otaliga intrång, tjänade pengar på annonser, hade annorlunda motiv, var organiserade, eller liknande. Men i den mån det stämmer saknar det faktiskt betydelse för jämförelsen. Jag har antagit att den som delar en fil via Bittorrent normalt sett når en lika stor (om inte större) del av allmänheten som Pirate Bay gjorde. Det är ett mysterium för mig att media inte uppmärksammat de paralleller som är möjliga att dra mellan TPB och den illegala fildelning som vanliga Svenssons gör sig skyldiga till.

Det är förresten olyckligt att HD inte tar upp målet eftersom hovrättens dom i vissa delar är väldigt svårtydd. T ex. så bygger beviljandet av skadestånd på att TPB skulle ha gjort någonting i direkt strid mot upphovsrättslagen (och inte bara brottsbalken där medhjälp definieras). Men det sägs aldrig mot vilken paragraf i upphovsrättslagen som TPB bröt utan endast att de ”utnyttjat verken ekonomiskt”, vilket är otroligt vagt. Om jag startar en diskussionssajt för Harry Potter-läsare och tjänar pengar på annonser, då utnyttjar jag naturligtvis verken ekonomiskt i någon mening, men så länge jag inte gör varumärkesintrång så borde en sådan sajt vara tillåten. För att en handling ska stå i strid mot upphovsrättslagen måste det gå att peka ut mot vilken bestämmelse den bryter. Jag har mejlat en domare i hovrätten och frågat, men fick svaret att hon inte har möjligt att kommentera eftersom det skulle kunna uppfattas som ”juridisk rådgivning i en komplicerad fråga”.

I slutänden verkar alltså TPB enligt hovrätten straffrättsligt endast gjort sig skyldiga till medhjälp, men civilrättsligt begått handlingar i direkt strid mot upphovsrättslagen. På grund av hovrättens oklara beskrivning kommer vi aldrig få reda på vilka dessa handlingar var, vilken paragraf de bröt mot eller om handlingen omfattades av straffansvar.

Om hovrättens resonemang om att ett HD-uttalande om varumärkesintrång kan extrapoleras till skadestånd vid upphovsrättsintrång stämmer skulle det kunna vara så att det hade utdömts skadestånd även om TPB inte hade ansetts göra någonting i direkt strid mot upphovsrättslagen, men då hade domstolen kanske tvingats göra en intressantare skadeståndsbedömning. Den skäliga ersättning som upphovsrättslagen ger rätt till klassificeras som skadestånd men är inte skadestånd i egentlig mening (t.o.m. Jan Rosén verkar instämma i detta) eftersom beloppet inte är avhängigt av att någon skada skett. Skälig ersättning kan till och med utgå även om intrånget på det stora hela skulle ha varit till nytta för rättighetsinnehavaren. Om det inte går att luta sig mot upphovsrättslagen måste skadeståndet bestämmas enligt mer allmänna principer.

2 Responses to “Media beskriver inte TPB-domens konsekvenser för vanliga människor”


  1. Väldigt intressant och djuplodande inlägg! Extrasuperplus att du e-postat en domare också. Alltfler bloggare borde söka information på det sättet!

    • Tor M Says:

      Tack Torbjörn. Synd bara att det inte gick att få mer information från hovrätten. Jag har i och för sig förståelse för svaret som jag fick, men jag tycker att domen borde ha varit så tydlig att den här typen av frågor om den skulle vara överflödiga.


Kommentarer inaktiverade.