Blockering av nummer eller tjänster

november 16, 2010

Enligt Oscar Swartz beskrivning skulle datalagringen enligt nuvarande lagrådsremiss komma att omfatta dem som är registreringspliktiga enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK). Därför tänkte jag att det kunde vara värt att se efter om det finns några planerade förändringar av LEK som skulle kunna påverka detta och hittade en promemoria från näringsdepartementet med titeln Bättre regler för elektroniska kommunikationer. Jag hittade ingen som direkt skulle påverka i förhållande till implementationen av datalagringsdirektivet, men jag fastnade litet för denna nya föreslagna paragraf i kapitel 7 i LEK:

9 a §
Konsumentombudsmannen får besluta att företag som tillhandahåller allmänt tillgängliga kommunikationsnät eller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster tills vidare ska blockera tillträdet till ett nummer eller en tjänst om Konsumentombudsmannen avser att ingripa mot marknadsföringen av numret eller tjänsten genom att
1. meddela ett föreläggande enligt 28 § marknadsföringslagen, eller
2. väcka talan vid Marknadsdomstolen om förbud eller åläggande enligt 23, 24 eller 25 § samma lag.
Konsumentombudsmannen ska upphäva beslutet när den marknadsföring som föranledde beslutet upphört eller om det i övrigt finns skäl för det.

Bland remissvaren finner man ett från antipiratbyrån (pdf). Efter att första ha beklagat sig över att vara så ensamma som företrädare för upphovsrättsintresset och att många av de andra remissinstanserna är ”företag eller lobbyorganisationer som i ord eller handling är motståndare till upphovsrätt på internet” skriver de följande om KO:s möjlighet att besluta om blockering:

Fler och fler använder sig av Internets möjligheter för att begå brott. De som ägnar sig åt brottslig verksamhet upptäcker snabbt eventuella luckor som en ny lagstiftning ger. Enligt förslaget är dagens problem med otillbörlig marknadsföring fokuserat på teletjänster. Det är dock enkelt för den som vill flytta marknadsföringen från en teletjänst till en Internettjänst. För att förslaget inte ska behöva ändra inom en snar framtid bör det övervägas om även ip-nummer ska ingå i de tjänster som Konsumentombudsmannen ges beslutanderätt över att blockera.

TDC Sverige AB skriver i sitt remissvar:

7.13 Blockering av nummer och tjänster
Det föreslås att företag som tillhandahåller allmänna kommunikationsnät eller allmänt tillängliga kommunikationsnät skall ha skyldighet att blockera tillträde till nummer eller tjänster vars marknadsföring är otillbörlig i det fall Konsumentombudsmannen så beslutar.  I detta område är skrivningen för otydlig. Vem har vilket ansvar? Kommunikationstjänster levereras ofta i en eller flera kedjor av olika typer aktörer t.e.x  nätägare ,operatör, tillhandahållare av kommunikationstjänst samt slutlig tjänsteleverantör. Det är otydligt vilken aktör i denna kedja förslaget träffar. Det är även oklart vilken skyldighet en aktör skall ha i detta avseende. Skall en tjänst stoppas även om övriga användare påverkas? Vem skall stå ansvarig för beslutet i det fall skada för tredje part uppstår? Vilka grunder skall Konsumentombudsmannen utgå ifrån när ett sådant beslut fattas? Fel använt riskerar en sådan skyldighet att skapa stor rättsosäkerhet för såväl företag som privatpersoner, samtidigt som den riskerar att påverka tillförlitligheten till landets kommunikationstjänster.

SNUS skriver å sin sida:

I diskussionen kring förslag 7.13 framhävs att syftet med denna reglering är att spärra betalsamtal för telefonitjänster. SNUS anser att nuvarande formulering i lagtext och författningskommentarer inte tillräckligt visar på detta syfte och att lagstiftaren bör tydliggöra detta för att undvika att denna reglering kan komma att utgöra grund för att t.ex. blockera olika utländska tjänster på Internet eller på annat sätt användas i ett bredare syfte än den typ av tjänster som diskuteras under 7.13.

Förhoppningsvis kommer det att klargöras bättre i det slutgiltiga lagförslaget att endast telefonnummer till tjänster och inte internettjänster ska kunna blockeras. Känns i alla fall som något som är värt att följa upp. Telecomix/Werebuild hade förresten också skrivit ett remissvar – dock utan att anmärka på just detta. Även utan avsändare hade man lätt kunnat gissa att det var författat av aktivister eftersom det var det enda remissvaret som var typsatt med LaTeX. 🙂

One Response to “Blockering av nummer eller tjänster”

 1. Gunnel Gomér Says:

  Hej Tor!
  Jag har läst inlägg från dig på några bloggar och fått respekt för ditt sakförankrade tonläge. Som du eventuellt lagt märke till är jag helt blåst i tekniska IT-frågor. Jag kan inte sakligt bedöma möjligheter och medborgerliga risker med olika typer av förslag.

  Jag skulle vilja fråga dig om två sakliga saker, som inte direkt hör hemma i en bloggdebatt. Men jag är t o m så blåst att jag inte kan hitta någon mejl eller kontaktmöjlighet med dig här på bloggen.

  Om du orkar, kan du mejla mej?

  Vänligen
  GG


Kommentarer inaktiverade.